Zamówienia złożone do godziny 13.00 z dostawą do paczkomatu wysyłamy tego samego dnia.

 
Regulamin programu lojalnościowego

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU KOLEKCJONERSKIEGO Ms70.pl

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Ms70 Sp. z o.o. ul. Lazurowa 159/21, 01-479 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370631, NIP 5222966059, REGON 142676693.
 2. Udział w programie mogą wziąć wszyscy zarejestrowani Klienci sklepu internetowego Ms70.pl. Zarejestrowany Klient to taki, który założył i posiada aktywne konto Klienta w sklepie internetowym Ms70.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Ms70  Sp. z o.o. ul. Lazurowa 159/21, 01-479 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370631, NIP 5222966059, REGON 142676693. Adres do doręczeń: ul. Powstańców Śląskich 124/1 01-466 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ms70@ms70.pl , numer telefonu: 508 535 505.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.ms70.pl

 

 1. DEFINICJE

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – Ms70  Sp. z o.o. ul. Lazurowa 159/21, 01-479 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370631, NIP 5222966059, REGON 142676693. Adres do doręczeń: ul. Powstańców Śląskich 124/1 01-466 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ms70@ms70.pl , numer telefonu: 508 535 505.

2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.6. PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.1.7. RABAT – procentowe obniżenie ceny Produktu.

2.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.ms70.pl , w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy zarejestrowany w sklepie Klient.

3.1.1. Klient automatycznie przystępuje do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.2. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ms70@ms70.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 124/1, 01-466 Warszawa.

 

 1. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów kupna-sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów kupna-sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym i nie obejmuje tym samym umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są automatycznie po nadaniu zamówieniu statusu opłacone. W przypadku, gdy przesyłka za pobraniem nie zostanie odebrana punkty będą odejmowane.

4.3. Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:

1 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 2 Punkty

Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.

4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.

4.5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – na warunkach wskazanych w danej akcji.

4.6. Klienci, którzy mieli przyznane rabaty indywidualne przed wejściem w życie Programu Lojalnościowego, otrzymają liczbę punktów odpowiadającą ich wcześniejszemu rabatowi.

4.7. Czas ważności Punktów to 365 dni od daty przyznania. Po tym czasie punkty zostają usunięte z puli punktów na Koncie Klienta.

4.8. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów w ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ms70@ms70.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 124/1, 01-466 Warszawa.

 

 1. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

5.1. Zgromadzone na koncie Klienta Punkty automatycznie, po przekroczeniu odpowiedniego progu, zamieniają się w Rabat. Katalog Rabatów wraz z progami punktowymi:

Ilość punktów % rabatu
1 000 
2 000 
3 000
4 000 
5 000  5
6 500  6
8 000  7
9 500  8
11 000  9
12 500  10

5.2. Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO wyłączone są wszystkie produkty z kategorii „Złoto Inwestycyjne” oraz „Srebro Inwestycyjne”.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progów punktowych w trakcie trwania PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

 

 1. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: ms70@ms70.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Powstańców Śląskich 124/1, 01-466 Warszawa.

 

 1. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez usunięcie swojego Konta Klienta w sklepie ms70.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ms70@ms70.pl  albo pisemnie na adres Administratora: ul. Powstańców Śląskich 124/1, 01-466 Warszawa.

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zebrane punkty. Od dnia wprowadzenia zamiany punkty naliczają się według nowych zasad o czym Klient zostanie poinformowany mailowo.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium